ÀÐÀÑÀÐÈ ÊÓÐ×ÀÂÛÉ - Pteroglossus beauhamaesii Äëèíà 40-45ñì âåñ 200-280ãð. ÀÐÀÑÀÐÈ ÊÓÐ×ÀÂÛÉ - Pteroglossus beauhamaesii Äëèíà 40-45ñì, âåñ 200-280ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ×ÅÐÍÎÊËÞÂÛÉ - Andigena nigrirostris Äëèíà 34-36ñì âåñ 250-270ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ×ÅÐÍÎÊËÞÂÛÉ - Andigena nigrirostris Äëèíà 34-36ñì, âåñ 250-270ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ÊÐÀÑÍÎÎ×ÊÎÂÛÉ - Baillonius bailloni Äëèíà 25-28ñì âåñ 160-190ãð ÒÓÊÀÍÅÒ ÊÐÀÑÍÎÎ×ÊÎÂÛÉ - Baillonius bailloni Äëèíà 25-28ñì âåñ 160-190ãð ÒÓÊÀÍÅÒ ÊÐÀÑÍÎÎ×ÊÎÂÛÉ - Baillonius bailloni Äëèíà 25-28ñì âåñ 160-190ãð ÒÓÊÀÍÅÒ ÊÐÀÑÍÎÎ×ÊÎÂÛÉ - Baillonius bailloni Äëèíà 25-28ñì âåñ 160-190ãð ÒÓÊÀÍÅÒ ÑÈÍÅÃÐÓÄÛÉ - Andigena cucullata Äëèíà 30-32ñì âåñ 160-180ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ÑÈÍÅÃÐÓÄÛÉ - Andigena cucullata Äëèíà 30-32ñì, âåñ 160-180ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ÃÀÉÀÍÑÊÈÉ - Selenidera culik Äëèíà 25ñì âåñ 110-140ãð. ÒÓÊÀÍÅÒ ÃÀÉÀÍÑÊÈÉ - Selenidera culik Äëèíà 25ñì, âåñ 110-140ãð. ÀÐÀÑÀÐÈ ÆÅËÒÎÃÐÓÄÛÉ - Pterogossus erythropygius Äëèíà 37-41ñì âåñ 190-260ãð. ÀÐÀÑÀÐÈ ÆÅËÒÎÃÐÓÄÛÉ - Pterogossus erythropygius Äëèíà 37-41ñì, âåñ 190-260ãð.
Advanced Search