View Larger Image Piasecki PV-2 View Larger Image Piasecki PV-2 Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu All the World's Rotorcraft All the World's Rotorcraft Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model the HUP-2 to be... Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model, the HUP-2 , to be... Piasecki Meets Reagan Piasecki’s designs paved the way for long-serving military helicopters like... Piasecki Meets Reagan Piasecki’s designs paved the way for long-serving military helicopters like... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946 the company changed its name to... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946, the company changed its name to... Piasecki Shawnee H-21 Flying Banana Helicopter Piasecki Shawnee H-21 Flying Banana Helicopter Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Ôîòîãðàôèè   Ôîòîãðàôèè   Piasecki PV -17-HRP-2 1949. Presented by All the World's Rotorcraft. The HRP-2 was the next tandem... Piasecki PV -17-HRP-2, 1949. Presented by All the World's Rotorcraft. The HRP-2 was the next tandem... Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Crew: 3–5 (Pilot co-pilot crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Crew: 3–5 (Pilot, co-pilot, crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Piasecki PV -15 Transporter / YH-16 Piasecki PV -15 Transporter / YH-16 Oyster Shack Oyster Shack Piasecki PV -15 Transporter / YH-16 Òåõíè÷åñêèå äàííûå YH-16A Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 2 x ÃÒÄ Allison... Piasecki PV -15 Transporter / YH-16 Òåõíè÷åñêèå äàííûå YH-16A Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 2 x ÃÒÄ Allison... Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 , ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu The North American B-25H Mitchell Medium Bomber armed with a 75 mm cannon and fourteen 50-cal.... The North American B-25H Mitchell Medium Bomber armed with a 75 mm cannon and fourteen 50-cal.... 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft it was the largest... 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft, it was the largest... X49A Speedhawk The Speedhawk originally designated YSH-60F/VTDP consists of Sikorsky YSH-60F... X49A Speedhawk The Speedhawk, originally designated YSH-60F/VTDP, consists of Sikorsky YSH-60F... Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft it was the largest... 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft, it was the largest... Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft it was the largest... 1954 : Piasecki PV 15 Transporter ( H-16 / H-27 ) A 40 passenger aircraft, it was the largest...
Next »
Advanced Search