Oeonia oncidiiflora Kraenzl 1893 Sinonimi: Oeonia rosea Ridl. 1885 – Oeonia forsysthiana Kraenzl.... Oeonia oncidiiflora Kraenzl 1893 Sinonimi: Oeonia rosea Ridl. 1885 – Oeonia forsysthiana Kraenzl.... Oeonia brauniana H.Wendl. & Kraenzl. 1900 Photo courtesy of © Lourens Grobler Oeonia brauniana H.Wendl. & Kraenzl. 1900 Photo courtesy of © Lourens Grobler Oeonia rosea Ridl. 1885 Photo courtesy of © Lourens Grobler Plant and Flower Photo courtesy of Ben... Oeonia rosea Ridl. 1885 Photo courtesy of © Lourens Grobler Plant and Flower Photo courtesy of Ben... Oeonia volucris (Thouars) Spreng. 1826 Flower Closeup Plant and Flower Photos courtesy of Rudi... Oeonia volucris (Thouars) Spreng. 1826 Flower Closeup Plant and Flower Photos courtesy of Rudi... Flower Closeup Plant and Flower Photos courtesy of Rudi Hromniak and his © and his Orchid Webpage Flower Closeup Plant and Flower Photos courtesy of Rudi Hromniak and his © and his Orchid Webpage @‚Q‚O‚O‚P”N‚XŒŽŠJ‰ÔB @N@S@25mm @USW@ 7mm @LSW@ 6mm @P@W@ 9mm @L@W@16mm @... @‚Q‚O‚O‚P”N‚XŒŽŠJ‰ÔB @N@S@25mm @USW@ 7mm @LSW@ 6mm @P@W@ 9mm @L@W@16mm @... Plant and Flower Photos courtesy of Rudi Hromniak and his © and his Orchid Webpage Plant and Flower Photos courtesy of Rudi Hromniak and his © and his Orchid Webpage .1999 úðùá ( åèîúùä ) åãîì 109956 :úåáéùéä ( éèîúùî ) éãéîìú øôñîá äéìò :(é) 6.3 .ñåéâî øåèô óøåçä... .1999 úðùá ( åèîúùä ) åãîì 109,956 :úåáéùéä ( éèîúùî ) éãéîìú øôñîá äéìò :(é) 6.3 .ñåéâî øåèô óøåçä... Plant and Flower Photo courtesy of Ben Berliner and Willow Pond Orchids Plant and Flower Photo courtesy of Ben Berliner and Willow Pond Orchids éô ìò éúðù áåùéçá 1.7% ìù äééìò 2005 øàåðé - 2004 øáîáåð íéùãåçá äîùøð íéøéëùä øôñîá áåùéçá 1... éô ìò ,éúðù áåùéçá 1.7% ìù äééìò ,2005 øàåðé - 2004 øáîáåð íéùãåçá äîùøð íéøéëùä øôñîá áåùéçá 1... .2004-á äëùîð äøéëîì åøúåðù úåøéãä éàìîá 2001-á äìçäù äãéøéä äîâîä éðåúð éô ìò . éúðù áåùéçá ... .2004-á äëùîð äøéëîì åøúåðù úåøéãä éàìîá 2001-á äìçäù ,äãéøéä ,äîâîä éðåúð éô ìò . éúðù áåùéçá ... Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü éúðù áåùéçá 1.7% ìù äééìò äîâîä éðåúð éô ìò äîùøð 2004 ìù éòéáøä òáøá íéøéëùä øôñîá ìù ïåøçàä... ,éúðù áåùéçá 1.7% ìù äééìò ,äîâîä éðåúð éô ìò ,äîùøð 2004 ìù éòéáøä òáøá íéøéëùä øôñîá ìù ïåøçàä... Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü úøåîù æëøîå (ïåéìò ÷ìç) íééðôéä íéðâä øúàá íéùãç íéâåîìà úåáùééúä áö÷ : 45 íéøåéà úåáùåîä øôñî ìù... úøåîù æëøîå (ïåéìò ÷ìç) íééðôéä íéðâä øúàá íéùãç íéâåîìà úåáùééúä áö÷ : 4,5 íéøåéà úåáùåîä øôñî ìù... ! äîçìîá åðçðà ! äîçìîá åðçðà Oeonia rosea Oeonia rosea Oeonia oncidiflora Oeonia Dresden - výstaviště Německo Oeonia oncidiflora Oeonia Dresden - výstaviště, Německo åøëîðù úåùãçä úåøéãä øôñîá äãéøé äîùøð 2003 úðù ìù íéðåùàøä íéùãåçä úðåîùá äééðáá åøëîðù úåùãçä... ,åøëîðù úåùãçä úåøéãä øôñîá äãéøé äîùøð , 2003 úðù ìù íéðåùàøä íéùãåçä úðåîùá äééðáá åøëîðù úåùãçä... Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Ñàìîå ïîïóëÿðíîå è äîñòóïíîå ðåøåíèå. ß÷åèñòîå ïîëîòíî íàòÿíóòîå â ðàìêå èç àëþìèíèÿ çàùèùàåò îêíî... Ñàìîå ïîïóëÿðíîå è äîñòóïíîå ðåøåíèå. ß÷åèñòîå ïîëîòíî íàòÿíóòîå â ðàìêå èç àëþìèíèÿ çàùèùàåò îêíî... Ferocactus stainesii mex. Íàø ïóòåøåñòâåííèê è êàêòóñîâîä À. Â. Ôðè÷ èñïûòàë âîçäåéñòâèå... Ferocactus stainesii mex. Íàø ïóòåøåñòâåííèê è êàêòóñîâîä À. Â. Ôðè÷ èñïûòàë âîçäåéñòâèå... 2002 úðù ìù ïåøçàä òáøá úåøéã úééðá ìù úåìçúää øôñîá äîùøðù äãéøéä äîâîä éðåúð éô ìò ïåøçàä... ,2002 úðù ìù ïåøçàä òáøá úåøéã úééðá ìù úåìçúää øôñîá äîùøðù äãéøéä , äîâîä éðåúð éô ìò ïåøçàä... Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàæìè çäåñü Oeonia oncidiflora Oeonia Dresden - výstaviště Německo Oeonia oncidiflora Oeonia Dresden - výstaviště, Německo このペ−ジの一番上の写真の株と同種なのです が、個体差の幅がかなり大きいです。上には上 がありまして、この個体よりもさらに丸いペタルの 個体も存在します。 N S 30(28)mm... このペ−ジの一番上の写真の株と同種なのです が、個体差の幅がかなり大きいです。上には上 がありまして、この個体よりもさらに丸いペタルの 個体も存在します。 N S 30(28)mm... úîåòì 2003 úðù ìù íéðåùàøä íéùãåçä úòùúá åøëîðù úåùãçä úåøéãä øôñîá äãéøéä åøëîðù úéèøôä äééðáá... úîåòì ,2003 úðù ìù íéðåùàøä íéùãåçä úòùúá åøëîðù úåùãçä úåøéãä øôñîá äãéøéä ,åøëîðù úéèøôä äééðáá... @‚Q‚O‚O‚P”N‚VŒŽ‚Q‚Q“úi“új @‚P‚X‚X‚V”N‚TŒŽ‚Q‚O“ú‚ɃAƒƒŠƒJ‚̃Aƒ“ƒOƒŒƒJƒ€ƒnƒEƒXi•Â‰€j... @‚Q‚O‚O‚P”N‚VŒŽ‚Q‚Q“úi“új @‚P‚X‚X‚V”N‚TŒŽ‚Q‚O“ú‚ɃAƒƒŠƒJ‚̃Aƒ“ƒOƒŒƒJƒ€ƒnƒEƒXi•Â‰€j...
Next »
Advanced Search