Photo courtesy of T.A. Zitter Cornell University Ithaca NY Photo courtesy of T.A. Zitter, Cornell University, Ithaca, NY Photo courtesy of T.A. Zitter Cornell University Ithaca NY Return to Diagnostic Keys for leaf... Photo courtesy of T.A. Zitter, Cornell University, Ithaca, NY Return to Diagnostic Keys for leaf... Photo courtesy of T.A. Zitter Cornell University Ithaca NY Photo courtesy of T.A. Zitter, Cornell University, Ithaca, NY ... Other Vegetable Links Cornell Plant Disease Clinic Home Virus and Viroid Diseases of Potato ... Other Vegetable Links Cornell Plant Disease Clinic Home Virus and Viroid Diseases of Potato Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Alfalfa mosaic virus symptoms on tomato Alfalfa mosaic virus symptoms on tomato Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Stem cut section of tomato with alfalfa mosaic virus Photo courtesy of J. Watterson Stem cut section of tomato with alfalfa mosaic virus Photo courtesy of J. Watterson ...Links Cornell Plant Disease Clinic Home Crops as Natural Hosts for Plant Viruses in the Northeast ...Links Cornell Plant Disease Clinic Home Crops as Natural Hosts for Plant Viruses in the Northeast Photo courtesy of T.A. Zitter Cornell University Ithaca NY Return to Diagnostic Keys for crown... Photo courtesy of T.A. Zitter, Cornell University, Ithaca, NY Return to Diagnostic Keys for crown,... Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. Sayfaların en iyi... Èçîáðàæåíèå òîãî î ÷åì ÿ ïîïûòàëàñü ðàññêàçàòü (åñëè òàêîé ðàçìåð êàðòèíêè âàñ íå óñòðàèâàåò... Èçîáðàæåíèå òîãî, î ÷åì ÿ ïîïûòàëàñü ðàññêàçàòü (åñëè òàêîé ðàçìåð êàðòèíêè âàñ íå óñòðàèâàåò,... ...are more susceptible (TN 90) than others. This virus is seldom present at significant levels. ...are more susceptible (TN 90) than others. This virus is seldom present at significant levels. ñì. çäåñü ). êîíöå êîíöîâ èç-çà âñåãî ýòîãî ìîëîäåíüêèå çåëåíåíüêèå íåñ÷àñòíåíüêèå ëèñòî÷êè... ñì. çäåñü ). êîíöå êîíöîâ èç-çà âñåãî ýòîãî ìîëîäåíüêèå çåëåíåíüêèå íåñ÷àñòíåíüêèå ëèñòî÷êè... TOMATO: Cucumber Mosaic(Cucumber mosaic virus/aphids ) Photo 1 courtesy of R. Provvidenti NYAES... TOMATO: Cucumber Mosaic(Cucumber mosaic virus/aphids ) Photo 1 courtesy of R. Provvidenti, NYAES... Dimensiune mica + cu imagini Dimensiune mica + cu imagini Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV) který... Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV), který... ñì. çäåñü ). Óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè: äàííûé âèðóñ èìååò øèðîêèé êðóã ðàñòåíèé-õîçÿåâ è îáû÷íî... ñì. çäåñü ). Óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè: äàííûé âèðóñ èìååò øèðîêèé êðóã ðàñòåíèé-õîçÿåâ è îáû÷íî... Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV) který... Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV), který... Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV) který... Tisk Zobrazit v původní velikosti Původcem je virus mozaiky (Alfalfa mosaic virus - AMV), který...
Advanced Search