On February 9 2012 Archbishop Mark of Yegoryevsk director of the Moscow Patriarchate’s office for... On February 9, 2012, Archbishop Mark of Yegoryevsk, director of the Moscow Patriarchate’s office for... 10-е 2011 июль август 10-е 2011 июль август 4 weeks old 4 weeks old Tecuani Heredero Del Centauro hairless black male left for Yegoryevsk (Russia) Tecuani Heredero Del Centauro hairless black male left for Yegoryevsk (Russia) 9 days old 9 days old Lính cứu hỏa tìm cách vào khu nhà xưởng bị hỏa hoạn - Nguồn: Ảnh: Itar Tass. Trong số các nạn nhân... Lính cứu hỏa tìm cách vào khu nhà xưởng bị hỏa hoạn - Nguồn: Ảnh: Itar Tass. Trong số các nạn nhân,... Lính cứu hỏa dùng thang để vào bên trong tòa nhà Lính cứu hỏa dùng thang để vào bên trong tòa nhà
Advanced Search