Growth Habits: Small cushion forming and low growing leaf succulent. Stem: Very short with only... Growth Habits: Small cushion forming and low growing leaf succulent. Stem: Very short with only... Ðàñòåíèå âåñüìà ñèìïàòè÷íî: îáðàçóåò êîìïàêòíûå êóñòèêè èç ñåðî-çåëåíîâàòî-ãîëóáîâàòûõ... Ðàñòåíèå âåñüìà ñèìïàòè÷íî: îáðàçóåò êîìïàêòíûå êóñòèêè èç ñåðî-çåëåíîâàòî-ãîëóáîâàòûõ... ŽÊ^’ñ‹ŸF n035(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒAƒNƒ`ƒyƒ^ƒŒ ‰È–¼ ƒƒZƒ“‰È Aizoaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n035(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒAƒNƒ`ƒyƒ^ƒŒ ‰È–¼ ƒƒZƒ“‰È Aizoaceae... There is a member comment about this image. Click here to discuss this photo. - - - » Next image... There is a member comment about this image. Click here to discuss this photo. - - - » Next image... Advertising Cactuspedia home E-mail Photo gallery Dictionary Search This old page has been... Advertising Cactuspedia home | E-mail | Photo gallery | Dictionary | Search This old page has been... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:...  êóëüòóðå Schwantesia íåïðèõîòëèâà òåì áîëåå óäèâèòåëüíî ÷òî âñòðåòèòü ýòî ðàñòåíèå â êîëëåêöèè –...  êóëüòóðå Schwantesia íåïðèõîòëèâà, òåì áîëåå óäèâèòåëüíî, ÷òî âñòðåòèòü ýòî ðàñòåíèå â êîëëåêöèè –... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Âûðàùèâàíèå èç ñåìÿí òîæå íå âûçûâàåò îñîáûõ õëîïîò ïåðâûé ãîä ñåÿíöû íàïîìèíàþò âñõîäû ëèòîïñîâ... Âûðàùèâàíèå èç ñåìÿí òîæå íå âûçûâàåò îñîáûõ õëîïîò, ïåðâûé ãîä ñåÿíöû íàïîìèíàþò âñõîäû ëèòîïñîâ,... Öâåòû êðóïíûå (ó âèäà S. specioza äî 55 ìì â äèàìåòðå) ÿðêî-æåëòûå íåîäíîêðàòíî ðàñïóñêàþòñÿ... Öâåòû êðóïíûå (ó âèäà S. specioza äî 55 ìì â äèàìåòðå), ÿðêî-æåëòûå, íåîäíîêðàòíî ðàñïóñêàþòñÿ... Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures Xenomorf Click here to discuss this photo. Previous image « - - - » Next image More Pictures Xenomorf Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Advertising Cactuspedia home E-mail Photo gallery Dictionary Search This old page has been... Advertising Cactuspedia home | E-mail | Photo gallery | Dictionary | Search This old page has been... Foto č. 5: Schwantesia ruedebuschii Podzim je období květu konofyt takže si zase nějaké předvedeme. Foto č. 5: Schwantesia ruedebuschii Podzim je období květu konofyt, takže si zase nějaké předvedeme. Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus...  íàøåì êàòàëîãå åñòü ñåìåíà: Schwantesia (Aizoaceae) 142. acutipetala 10s/ 30 824. borcherdsii...  íàøåì êàòàëîãå åñòü ñåìåíà: Schwantesia (Aizoaceae) 142. acutipetala 10s/ 30 824. borcherdsii... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Foto 4: Schwantesia loeschiana PV 454 Na přelomu října a listopadu vykvetla také Schwantesia... Foto 4: Schwantesia loeschiana PV 454 Na přelomu října a listopadu vykvetla také Schwantesia... borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus loeschiana Tischer marlothii L. Bolus... borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus loeschiana Tischer marlothii L. Bolus... loeschiana Tischer marlothii L. Bolus pillansii L. Bolus ruedebuschii Dinter speciosa L. Bolus... loeschiana Tischer marlothii L. Bolus pillansii L. Bolus ruedebuschii Dinter speciosa L. Bolus... Description: It is a smallish clump-forming succulent plant. It is a seasonal deciduous species... Description: It is a smallish clump-forming succulent plant. It is a seasonal deciduous species... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... Schwantesia borchersii Na závěr trochu „zeleniny” na důkaz že na jaře nekvetou jen kaktusy. Takhle... Schwantesia borchersii Na závěr trochu „zeleniny” na důkaz, že na jaře nekvetou jen kaktusy. Takhle... Schwantesia RUEDEBUSCHII Postage and packing to be added at cost; Payment in GBP sterling only... Schwantesia RUEDEBUSCHII Postage and packing to be added at cost; Payment in GBP sterling only... borcherdsii 10s/ 10 1380. loeschiana “herrei“ 10s/ 10; 50s/ 40 ; 100s/ 80 339. loeschiana... borcherdsii 10s/ 10 1380. loeschiana “herrei“ 10s/ 10; 50s/ 40 ; 100s/ 80 339. loeschiana... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... Название: Schwantesia pillansii (Aizoaceae) Автор: Растение и фотография из коллекции Олега... Название: Schwantesia pillansii (Aizoaceae) Автор: Растение и фотография из коллекции Олега...
Next »
Advanced Search