မံုရြာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ။                ။ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးခ့ဲရေသာ... မံုရြာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ။                ။ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးခ့ဲရေသာ... မံုရြာ၊ ဇြန္ ၁ ။               ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက... မံုရြာ၊ ဇြန္ ၁ ။               ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက... စစ္ကိုင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ။            ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခရိုင္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊... စစ္ကိုင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ။            ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခရိုင္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Sagaing - Burma Sagaing The markets in Burma are generally quite colorful. Uploaded: Nov 15 2007... Sagaing - Burma , Sagaing The markets in Burma are generally quite colorful. Uploaded: Nov, 15 2007... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... photo: Creative Commons / Colegota Monywa (Burmese: မုံရြာၿမိဳ႕; MLCTS: mum hrwa mrui.) is a city in... photo: Creative Commons / Colegota Monywa (Burmese: မုံရြာၿမိဳ႕; MLCTS: mum hrwa mrui.) is a city in... Previous Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report Problem I've... Previous Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report Problem I've... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Sagaing Myanmar Notice painter at Sagaing Hill Sagaing, Myanmar | Notice painter at Sagaing Hill A member of Chinland Natural Resources Watch Group (CNRWG)examines a ferronickel stockpile on Phar... A member of Chinland Natural Resources Watch Group (CNRWG)examines a ferronickel stockpile on Phar... photo: creative commons Sagaing hills in Myanmar / wam2 photo: creative commons Sagaing hills in Myanmar / wam2 Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Dimzang villagers discuss the potential impact of nickel mining. (Photo: Edith Mirante) In early... Dimzang villagers discuss the potential impact of nickel mining. (Photo: Edith Mirante) In early... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Day7 Bagan Fullday SS. ON at Bagan. Day8 Bagan Fullday SS. ON at Bagan. Day9 ... Day7 Bagan Fullday SS. ON at Bagan. Day8 Bagan Fullday SS. ON at Bagan. Day9 ... Mingun Unfinished Pagoda As Viewed From Hsinbyume Mingun Unfinished Pagoda As Viewed From Hsinbyume [Previous] [Next] [Previous] [Next] Meisje op de markt van Sagaing - Girl at Sagaing market Meisje op de markt van Sagaing - Girl at Sagaing market Жители Инле называют себя 'инта' что значит 'сыновья озера'. Они строят на забитых в дно сваях... Жители Инле называют себя 'инта', что значит 'сыновья озера'. Они строят на забитых в дно сваях... Sagaing Sagaing Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Around Mandalay-Slide Nr. 16: Sagaing panorama Around Mandalay-Slide Nr. 16: Sagaing panorama Pagodes op Sagaing hill - Pagodas at Sagaing hill Pagodes op Sagaing hill - Pagodas at Sagaing hill [Previous] [Next] [Previous] [Next] There also seems to have been a government monopoly on paint too.  Which they issue in a pea green... There also seems to have been a government monopoly on paint too.  Which they issue in a pea green... Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report Problem I've traveled here... Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report Problem I've traveled here... Oude advertentie in theehuis Sagaing - Old advertisement in teahouse Sagaing Oude advertentie in theehuis, Sagaing - Old advertisement in teahouse, Sagaing Link To This Page If you have a website and feel that a link to this page would fit in nicely with... Link To This Page If you have a website and feel that a link to this page would fit in nicely with...
Next »
Advanced Search