Back to Dermatology Glossary - P Index Back to Dermatology Glossary Index 2004-2013 © Skin Care... Back to Dermatology Glossary - P Index | Back to Dermatology Glossary Index 2004-2013 © Skin Care... Pitted keratolysis Pitted keratolysis Pitted keratolysis Pitted keratolysis Pitted keratolysis Pitted keratolysis Hoe wordt het veroorzaakt? Er is sprake van een bacteriële infectie met de corynebacterie die de... Hoe wordt het veroorzaakt? Er is sprake van een bacteriële infectie met de corynebacterie die de... Pitted keratolysis Pitted keratolysis Pitted keratolysis (putjes) Pitted keratolysis (putjes) Bệnh tiêu sừng lõm lòng bàn chân: (Pitted keratolysis): còn gọi là bàn chân rỗ bàn chân hà. Tổn... Bệnh tiêu sừng lõm lòng bàn chân: (Pitted keratolysis): còn gọi là bàn chân rỗ, bàn chân hà. Tổn... What is this condition? This is Pitted keratolysis. Small craters are seen on the skin of the heel... What is this condition? This is Pitted keratolysis. Small craters are seen on the skin of the heel... Pitted keratolysis Pitted keratolysis
Advanced Search