View Larger Image Piasecki PV-2 View Larger Image Piasecki PV-2 Frank N. Piasecki was the holder of the first US helicopter pilot's licence and he formed the P V... Frank N. Piasecki was the holder of the first US helicopter pilot's licence and he formed the P V... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model the HUP-2 to be... Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model, the HUP-2 , to be... For several years the only large helicopters in production HRP-1s had a top speed of 120mph and... For several years the only large helicopters in production, HRP-1s had a top speed of 120mph and... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946 the company changed its name to... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946, the company changed its name to... The U.S. Marine Corps conducted extensive experiments in vertical assault operations during the late... The U.S. Marine Corps conducted extensive experiments in vertical assault operations during the late... A second XHRP-1 flies at Sharon Hill A second XHRP-1 flies at Sharon Hill Piasecki HRP-1 Technical data for Piasecki HRP-1 Engine: 1 x Pratt & Whitney R-1340-AN-1 pistone... Piasecki HRP-1 Technical data for Piasecki HRP-1 Engine: 1 x Pratt & Whitney R-1340-AN-1 pistone... Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Ôîòîãðàôèè   Ôîòîãðàôèè   Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 , ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Crew: 3–5 (Pilot co-pilot crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Crew: 3–5 (Pilot, co-pilot, crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... The second prototype—as the H-I6A—in flight. No tail surfaces are fitted and an engine exhaust is... The second prototype—as the H-I6A—in flight. No tail surfaces are fitted and an engine exhaust is... Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Piasecki YH-16 Technical data for YH-16A Engine: 2 x Allison YT-38A-10 turboshaft rated at 1340kW ... Piasecki YH-16 Technical data for YH-16A Engine: 2 x Allison YT-38A-10 turboshaft, rated at 1340kW ,... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Разработчик: Piasecki Разработчик: Piasecki 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw
Advanced Search