View Larger Image Piasecki PV-2 View Larger Image Piasecki PV-2 Frank N. Piasecki was the holder of the first US helicopter pilot's licence and he formed the P V... Frank N. Piasecki was the holder of the first US helicopter pilot's licence and he formed the P V... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model the HUP-2 to be... Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model, the HUP-2 , to be... For several years the only large helicopters in production HRP-1s had a top speed of 120mph and... For several years the only large helicopters in production, HRP-1s had a top speed of 120mph and... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946 the company changed its name to... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946, the company changed its name to... Piasecki Shawnee H-21 Piasecki Shawnee H-21 The U.S. Marine Corps conducted extensive experiments in vertical assault operations during the late... The U.S. Marine Corps conducted extensive experiments in vertical assault operations during the late... A second XHRP-1 flies at Sharon Hill A second XHRP-1 flies at Sharon Hill Piasecki HRP-1 Technical data for Piasecki HRP-1 Engine: 1 x Pratt & Whitney R-1340-AN-1 pistone... Piasecki HRP-1 Technical data for Piasecki HRP-1 Engine: 1 x Pratt & Whitney R-1340-AN-1 pistone... Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Ôîòîãðàôèè   Ôîòîãðàôèè   Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Piasecki PV-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV-2 Ýêèïàæ: 1 , ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Crew: 3–5 (Pilot co-pilot crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Crew: 3–5 (Pilot, co-pilot, crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... The second prototype—as the H-I6A—in flight. No tail surfaces are fitted and an engine exhaust is... The second prototype—as the H-I6A—in flight. No tail surfaces are fitted and an engine exhaust is... Piasecki PV-2 Piasecki PV-2 Piasecki YH-16 Technical data for YH-16A Engine: 2 x Allison YT-38A-10 turboshaft rated at 1340kW ... Piasecki YH-16 Technical data for YH-16A Engine: 2 x Allison YT-38A-10 turboshaft, rated at 1340kW ,... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Разработчик: Piasecki Разработчик: Piasecki 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw
Advanced Search