Olympus C-180 - Veelzijdigheid De opnamen worden opgeslagen in het interne geheugen van 14MB dat... Olympus C-180 - Veelzijdigheid De opnamen worden opgeslagen in het interne geheugen van 14MB, dat... EFL = 180 mm (F=36.2mm) EFL = 180 mm (F=36.2mm) EFL = 180 mm (F=36.2mm) EFL = 180 mm (F=36.2mm) EFL = 180 mm (F=36.2mm) F/4.0 at 1/400s (-0.7 EV); click here for full frame EFL = 180 mm (F=36.2mm), F/4.0 at 1/400s (-0.7 EV); click here for full frame EFL = 180 mm (F=36.2mm) F/4.0 at 1/400s (-0.7 EV); click here for full frame EFL = 180 mm (F=36.2mm), F/4.0 at 1/400s (-0.7 EV); click here for full frame オリンパス CAMEDIA FE-180 オリンパス CAMEDIA FE-180 Среди других интересных новинок - камера начального уровня Olympus C-180 (D-435 для американского... Среди других интересных новинок - камера начального уровня Olympus C-180 (D-435 для американского... Snímač: CCD 53 miliónů pixelů Snímek: JPEG max. 2592 x 1944 obrazových bodů Ohnisková vzdálenost:... Snímač: CCD, 5,3 miliónů pixelů Snímek: JPEG, max. 2592 x 1944 obrazových bodů Ohnisková vzdálenost:... Íîâûé ïÿòèìåãàïèêñåëüíûé öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò Olympus êîòîðûé áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ íà åâðîïåéñêîì... Íîâûé ïÿòèìåãàïèêñåëüíûé öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò Olympus, êîòîðûé áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ íà åâðîïåéñêîì... [180/260] [180/260] ▲ 500枚以上の撮影が可能な「CAMEDIA FE-180」 ▲ 500枚以上の撮影が可能な「CAMEDIA FE-180 [180/182] [180/182] [180/305] [180/305] [180/184] [180/184] [180/223] [180/223] [180/201] [180/201] [180/226] 31.05.2003 [180/226] 31.05.2003 [180/214] 26/01/2003 [180/214] 26/01/2003 [180/200] [180/200] [180/223] 27/07/2003 [180/223] 27/07/2003 [180/215] [180/215] [180/206] Uitstappen... terminus ! Maria en Chantal zijn blij dat ze er zijn. [180/206] Uitstappen... terminus ! Maria en Chantal zijn blij dat ze er zijn. [180/196] 20/11/2004 Tikal archeologisch park. ( vijf niveau's ). [180/196] 20/11/2004 Tikal archeologisch park. ( vijf niveau's ). CAMEDIA FE-200/190/180—p(DGF-OFE200) CAMEDIA FE-200/190/180—p(DGF-OFE200) [180/272] 22/09/2002 De plaatselijke goden. [180/272] 22/09/2002 De plaatselijke goden. [180/348] 08/11/2005 De Li Phi watervallen. [180/348] 08/11/2005 De Li Phi watervallen.
Advanced Search