email a friend email a friend 01net - 10/09/2014 Vedere tutte le foto Scheda tecnica Utenti: 01net - 10/09/2014 Vedere tutte le foto Scheda tecnica Utenti: Öåíà: 980 ð. Äîñòàâêà âîçìîæíà: Ñåãîäíÿ äî 22-00 Äîñòàâêà Jabra BT2050 ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî íàøåé... Öåíà: 980 ð. Äîñòàâêà âîçìîæíà: Ñåãîäíÿ äî 22-00 Äîñòàâêà Jabra BT2050 ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî íàøåé... Jabra BT2050 prijs & beschikbaarheid De Jabra BT2050 is één van de lichtste en kleinste headsets in... Jabra BT2050 prijs & beschikbaarheid De Jabra BT2050 is één van de lichtste en kleinste headsets in... Jabra BT2050 Bluetooth Headset (BT2050) Jabra BT2050 Bluetooth Headset (BT2050) The Jabra BT2050 Bluetooth Headset doesn’t look anything fancy. It has no frills and no over-the-top... The Jabra BT2050 Bluetooth Headset doesn’t look anything fancy. It has no frills and no over-the-top... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... Jabra BT2050 蓝牙变得越来越华丽。简单优雅和小巧的设计令用户以该价格获得了无以伦比的设计。锐利的线条以及圆角设计使得整个耳机因为柔和性而突显出来。 ... Jabra BT2050 蓝牙变得越来越华丽。简单优雅和小巧的设计令用户以该价格获得了无以伦比的设计。锐利的线条以及圆角设计使得整个耳机因为柔和性而突显出来。 ... Jabra BT2050 Legolcsóbb ajánlataink: Jabra BT2050 Írj véleményt! Feltűnő dizájn - kristálytiszta... Jabra BT2050 Legolcsóbb ajánlataink: Jabra BT2050 Írj véleményt! Feltűnő dizájn - kristálytiszta... 捷波朗BT2050的设计以手感光滑的圆盘和时尚美观的按键为特色,外观简洁明快。流行的圆盘设计结合了黑色的平滑表面使得这款蓝牙耳麦简洁中凸显新意,适合那些想要跳脱平凡但又不想太出格的使用者。 ... 捷波朗BT2050的设计以手感光滑的圆盘和时尚美观的按键为特色,外观简洁明快。流行的圆盘设计结合了黑色的平滑表面使得这款蓝牙耳麦简洁中凸显新意,适合那些想要跳脱平凡但又不想太出格的使用者。 ... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 自动配对功能,使用者只要轻轻的触动圆盘上的按钮就可以轻松进行开关机以及接听挂断所有电话的操作。极其简易的操作,令Jabra... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 自动配对功能,使用者只要轻轻的触动圆盘上的按钮就可以轻松进行开关机以及接听挂断所有电话的操作。极其简易的操作,令Jabra... Befriedigend (26) 3 Tests 02/2009 Befriedigend (2,6) 3 Tests 02/2009 Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... Jabra BT2050单耳式蓝牙耳机 Jabra... Описание Jabra BT2050 Описание Jabra BT2050 óâåëè÷èòü 366 ãðí Ìîíîôîíè÷åñêàÿ Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå îñíàùåíà... óâåëè÷èòü 366 ãðí Ìîíîôîíè÷åñêàÿ Bluetooth ãàðíèòóðà âûïîëíåíà â êëàññè÷åñêîì äèçàéíå, îñíàùåíà... 391 р. Купить! 391 р. Купить! . . . a Jabra BT2050 Bluetooth with a no color custom earpiece . . . . . . a Jabra BT2050 Bluetooth with a no color custom earpiece . . . Jabra Halo II Bluetooth Headset Black US$ 115.00 Jabra Halo II Bluetooth Headset Black US$ 115.00 Recibir el catálogo Contactarnos / FAQ Pedido por referencia Nuestros 7 compromisos Newsletter Recibir el catálogo Contactarnos / FAQ Pedido por referencia Nuestros 7 compromisos Newsletter Jabra Stone 2 Bluetooth Headset Black US$ 89.00 Jabra Stone 2 Bluetooth Headset Black US$ 89.00 Jabra Bluetooth headset De knoppen van de Jabra BT2050 headset zijn handig geïntegreerd waardoor de... Jabra Bluetooth headset De knoppen van de Jabra BT2050 headset zijn handig geïntegreerd waardoor de... 参考报价: 268元 产品类别: 蓝牙耳机 产品品牌: 捷波朗(Jabra) 产品型号: BT2050 产品简介: 技术标准:2.0 + EDR & eSCO(支持蓝牙2.0及更高版本)... 参考报价: 268元 产品类别: 蓝牙耳机 产品品牌: 捷波朗(Jabra) 产品型号: BT2050 产品简介: 技术标准:2.0 + EDR & eSCO(支持蓝牙2.0及更高版本)...
Next »
Advanced Search