The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... Klik voor een vergroting Klik voor een vergroting ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2359296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2,359,296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... Condition: New Availability: In stock Shipping: Usually ships in one week Warranty: 3 year parts and... Condition: New Availability: In stock Shipping: Usually ships in one week Warranty: 3 year parts and... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi CP-X1 Hitachi CP-X1 Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия Москва Телефоны:... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия, Москва Телефоны:... Najważniejsze cechy: XGA (1024*768) 2000 ANSI lumenów 1.7kg Kontrast 500:1 Torba w zestawie... Najważniejsze cechy: XGA (1024*768) 2000 ANSI lumenów 1.7kg Kontrast 500:1 Torba w zestawie... Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 Najważniejsze cechy: XGA (1024*768) 2000 ANSI lumenów 1.7kg Kontrast 500:1 Torba w zestawie... Najważniejsze cechy: XGA (1024*768) 2000 ANSI lumenów 1.7kg Kontrast 500:1 Torba w zestawie... ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1 který byl představen jako ideální volba mezi... Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1, který byl představen jako ideální volba mezi... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue,... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Basic Master L3mk2 Basic Master L3mk2 Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL L32-HR01 L32-HR01 Sharp : X68000 CPU=Motorola [Hitachi] MC68000 10MHz / FPU=MC68881RC16A (16MHz) / MEM=6MiB /... Sharp : X68000 CPU=Motorola [Hitachi] MC68000 10MHz / FPU=MC68881RC16A (16MHz) / MEM=6MiB /... Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ áëîê... Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ , áëîê... MB16001 MB16001 EP-5300K EP-5300K
Next »
Advanced Search