The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2 ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2359296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2,359,296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... Replacement Lamp for Infocus X2 C11 Projectors by InFocus Available from TigerDirect $299.00 on... Replacement Lamp for Infocus X2 C11 Projectors by InFocus Available from TigerDirect $299.00 on... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Описание Hitachi CP-X1 Описание Hitachi CP-X1 Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия Москва Телефоны:... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия, Москва Телефоны:... Hitachi CP-X1 Hitachi CP-X1 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1 který byl představen jako ideální volba mezi... Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1, který byl představen jako ideální volba mezi... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue,... LCD projektorji Brezžično mreženje Mreženje z žico Opcijske leče Svetlost LCD projektorji Brezžično mreženje Mreženje z žico Opcijske leče Svetlost New Arrive ! SLR Waterproof Bag + LCD Protector Price: $17.99 up ! New Arrive ! SLR Waterproof Bag + LCD Protector Price: $17.99 up ! FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Basic Master L3mk2 Basic Master L3mk2 Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ áëîê... Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ , áëîê... 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... MB16001 MB16001 EP-5300K EP-5300K
Advanced Search