The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... Hitachi CP X1 € 71400 Aggiungi al carrello CODICE 23974 DISPONIBILITÀ N/D GARANZIA 2 anni... Hitachi CP X1 € 714,00 Aggiungi al carrello CODICE 23974 DISPONIBILITÀ N/D GARANZIA 2 anni... Hitachi CP X1 € 71400 Aggiungi al carrello CODICE 23974 DISPONIBILITÀ N/D GARANZIA 2 anni... Hitachi CP X1 € 714,00 Aggiungi al carrello CODICE 23974 DISPONIBILITÀ N/D GARANZIA 2 anni... ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2359296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2,359,296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Уточнить шт. Наличие: архив Эта модель больше не производится. Возможность предзаказа или аналог... Уточнить шт. Наличие: архив Эта модель больше не производится. Возможность предзаказа или аналог... Описание Hitachi CP-X1 Описание Hitachi CP-X1 99901 zł videoprojektor24.pl lampa wymienna do: Hitachi CP-S335W CP-X340W CP-X345W ED-S3350W... 999,01 zł videoprojektor24.pl lampa wymienna do: Hitachi CP-S335W, CP-X340W, CP-X345W, ED-S3350W,... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия Москва Телефоны:... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия, Москва Телефоны:... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1 který byl představen jako ideální volba mezi... Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1, který byl představen jako ideální volba mezi... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue,... LCD projektorji Brezžično mreženje Mreženje z žico Opcijske leče Svetlost LCD projektorji Brezžično mreženje Mreženje z žico Opcijske leče Svetlost FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ áëîê... Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ , áëîê... MB16001 MB16001 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 大屏应用分析专题:一带一路新机遇 标签: 教育投影机... 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 大屏应用分析专题:一带一路新机遇 标签: 教育投影机... Máy giặt SANYO ASW-U700VT(S) Xem kết quả: Máy giặt SANYO ASW-U700VT(S) Xem kết quả: Máy giặt Electrolux EWW1273 Xem kết quả: Máy giặt Electrolux EWW1273 Xem kết quả: Máy giặt Electrolux EWW1273 Xem kết quả: Máy giặt Electrolux EWW1273 Xem kết quả: EP-5300K EP-5300K
Advanced Search