The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... The CPX1 is the ultimate portable projector for the mobile business consumer. Combining stunning... Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 Проекторы / Проектор Hitachi CP X1 ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2359296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... ‧解析度 XGA 1024×768可支援UXGA(1600×1200) ‧畫數 2,359,296(1024×768×3)pixels ‧掃描頻率 水平:15~106KHz、垂直:50~120Hz... Replacement Lamp for Infocus X2 C11 Projectors by InFocus Available from TigerDirect $299.00 on... Replacement Lamp for Infocus X2 C11 Projectors by InFocus Available from TigerDirect $299.00 on... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi DT00781 Replacement Lamp for CP-X1 Projector Hitachi Replacement Lamp 160W (UHB). Lamps: 160... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi CP-X1 » ความสว่าง(ANSI Lumens) 2000 » ให้ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768(XGA) » ค่า Contrast... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Hitachi — Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,796.35 руб. Площадка: Магазин цифровой электроники... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия Москва Телефоны:... Проектор Hitachi CP-X1 Розница: 34,433.34 руб. Площадка: Ok-Лэнд Адрес: Россия, Москва Телефоны:... Hitachi CP-X1 Hitachi CP-X1 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 ▲拆解从键盘开始,X1的设计比较特殊,没拆过的朋友千万要小心了 ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 ▲HITACHI 日立7200转320G HDD硬盘 Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1 který byl představen jako ideální volba mezi... Projektor CP-X5 staví na úspěchu modelu CP-X1, který byl představen jako ideální volba mezi... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue... DV-PF3A(S) DVD/VCR Combo DVD Mode DVD/DVD-R/VCD/Audio CD/CD-R/RW/MP3 Disc Navigation Analogue,... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... 总的来说,优派 PJ762P 非常适合于输出高清晰度和色彩丰富的教学资料或会议资料,感兴趣的朋友不妨关注一下。 返回投影机频道首页 推荐 创意光影 智慧显控 巴可厂商专区 标签: 教育投影机... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Basic Master L3mk2 Basic Master L3mk2 Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... Ðèñ. 6. 16. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîäîâîãî çàìêà è ÷åòûðå òðèããåðà íà ýëåìåíòàõ DD 1. 1... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... Ðèñ. 3. 14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåëåéíîãî ñòîðîæåâîãî óñòðîéñòâà ñ ïÿòèçíà÷íûì øèôðîì. ñòàíäàðòíîé... FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL FOTOCAMERA KONICA MINOLTA DIMAGE X1 BLACK 8MPIXEL Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ áëîê... Ðèñ. 3. 10. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äàò÷èêîâ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ. ëî÷íàÿ , áëîê... Máy giặt SANYO ASW-U850HT(X1) Xem kết quả: Máy giặt SANYO ASW-U850HT(X1) Xem kết quả: MB16001 MB16001 Máy giặt Hitachi Máy giặt Hitachi SF-120FJ Máy giặt Hitachi Máy giặt Hitachi SF-120FJ Máy giặt SANYO ASW-U700VT(N) Xem kết quả: Máy giặt SANYO ASW-U700VT(N) Xem kết quả: EP-5300K EP-5300K Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 1 Foto 2
Advanced Search