¢Ò¡ÅѺä»Îҹ͠GPS: 21 10 50.184 N 106 3 44.195 E ¢Ò¡ÅѺä»Îҹ͠GPS: 21 10 50.184 N, 106 3 44.195 E ¼ÅäÁé·Õè¼Á¡Ô¹ÍÃèÍ ¼ÅäÁé·Õè¼Á¡Ô¹ÍÃèÍ ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧºÑ꡹ԧ ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧºÑ꡹ԧ ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¡èÒæ ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¡èÒæ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ öà¢ç¹¢Ò¢ͧ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ öà¢ç¹¢Ò¢ͧ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ ¢¹¶èÒ¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧºÑ¡¹Ô§ ¢¹¶èÒ¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧºÑ¡¹Ô§ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ (Bac Ninh) ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ (Bac Ninh) à»ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤à˹×ͧ͢ÊÒÁàËÅÕèÂÁ»Ò¡áÁè¹éÓá´§... ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ (Bac Ninh) ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ (Bac Ninh) à»ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤à˹×ͧ͢ÊÒÁàËÅÕèÂÁ»Ò¡áÁè¹éÓá´§... â˹öàÁÂì¡ÅѺÎҹ͠â˹öàÁÂì¡ÅѺÎҹ͠¼ÅäÁéâÂà¡ÔÊ·Õè¹Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ GPS: 21 10 56.544 N 106 4 4.974 E ¼ÅäÁéâÂà¡ÔÊ·Õè¹Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ GPS: 21 10 56.544 N, 106 4 4.974 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 41.79 N 106 4 13.061 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 41.79 N, 106 4 13.061 E Photo: Hoan Kiem Lake Hanoi Vietnam - photo1 Photo: Hoan Kiem Lake, Hanoi, Vietnam - photo1 Vị bác sỹ gây ra đau thương cho nhiều người. ( Ảnh Thanh Niên ) Xảo biện trước công đường Mới đây... Vị bác sỹ gây ra đau thương cho nhiều người. ( Ảnh Thanh Niên ) Xảo biện trước công đường Mới đây,... ¼ÅäÁéâÂà¡ÔÊ·Õè¹Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ GPS: 21 10 52.908 N 106 3 46.049 E ¼ÅäÁéâÂà¡ÔÊ·Õè¹Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ GPS: 21 10 52.908 N, 106 3 46.049 E ã¹ÃéÒ¹¡Òá¿ GPS: 21 10 56.544 N 106 4 4.974 E ã¹ÃéÒ¹¡Òá¿ GPS: 21 10 56.544 N, 106 4 4.974 E ¨Ñ¡ÂÒ¹ËҢͧà¡èÒ ¢ÂÐ GPS: 21 10 51.282 N 106 4 11.712 E ¨Ñ¡ÂÒ¹ËҢͧà¡èÒ ¢ÂÐ GPS: 21 10 51.282 N, 106 4 11.712 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 43.674 N 106 4 14.07 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 43.674 N, 106 4 14.07 E Bac Ninh man. Previous Index Next Farmeast Home Gus and Zeke Hanoi Notes Guestbook Bac Ninh man. Previous Index Next Farmeast Home Gus and Zeke Hanoi Notes Guestbook ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 42.942 N 106 4 13.632 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 42.942 N, 106 4 13.632 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 46.559 N 106 4 1.998 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 46.559 N, 106 4 1.998 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 46.829 N 106 4 1.626 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 46.829 N, 106 4 1.626 E ¢Ò¼ÅäÁé㹺Ñ꡹ԧ GPS: 21 10 46.739 N 106 4 1.482 E ¢Ò¼ÅäÁé㹺Ñ꡹ԧ GPS: 21 10 46.739 N, 106 4 1.482 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 50.364 N 106 3 53.135 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 50.364 N, 106 3 53.135 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 58.2 N 106 3 59.814 E ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÁ×ͧ ºÑ꡹ԧ GPS: 21 10 58.2 N, 106 3 59.814 E
Next »
Advanced Search