گوشی 1608 آوایا یک گوشی IP چند خطی برای استفاده از مراکز تلفن آوایا و مراکز تماس آوایا می باشد. این... گوشی 1608 آوایا یک گوشی IP چند خطی برای استفاده از مراکز تلفن آوایا و مراکز تماس آوایا می باشد. این... Описание Характеристики Быстрый заказ Заказать звонок Задать вопрос Avaya 1608 - IP Телефон для... Описание Характеристики Быстрый заказ Заказать звонок Задать вопрос Avaya 1608 - IP Телефон для... The 1608 is next model up in the range and supports eight line appearances / feature keys The 1608 is next model up in the range, and supports eight line appearances / feature keys
Advanced Search