Produced by: AAI Corp Produced by: AAI Corp Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy RQ-2 Pioneer Bezzałogowy aparat latający ( ang. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ) bezzałogowy statek... RQ-2 Pioneer Bezzałogowy aparat latający ( ang. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ), bezzałogowy statek... Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy Photo: AAI Photo: AAI RQ-7B无人机 (资料图)     AAI公司7月9日表示,美国陆军无人机系统项目管理办公室已经授予AAI公司一份价值3... RQ-7B无人机 (资料图)     AAI公司7月9日表示,美国陆军无人机系统项目管理办公室已经授予AAI公司一份价值3... Photo: U.S. Army Photo: U.S. Army Produced by: Northrop Produced by: Northrop SBC-46A : °í±ÞÀÇ ÀÚµ¿ Á¦¾î¿ë ½Ì±Û º¸µå ÄÄÇ»ÅÍ 1. ÁÖCPU : 8751-89C51- DS5000* ½Ã¸®Áî -... SBC-46A : °í±ÞÀÇ ÀÚµ¿ Á¦¾î¿ë ½Ì±Û º¸µå ÄÄÇ»ÅÍ 1. ÁÖCPU : 8751-89C51- DS5000* ½Ã¸®Áî -... The 4DT test and demonstration flights are part of a step-by-step process to develop and validate... The 4DT test and demonstration flights are part of a step-by-step process to develop and validate... RQ-7A Список источников: RQ-7A Список источников: RQ-7 Shadow 200 UAV / AAI / Army 327 lbs 11.2’ Long 12.8’ Wide Ceiling: 15K’ Radius: 68... RQ-7 Shadow 200 UAV / AAI / Army 327 lbs 11.2’ Long 12.8’ Wide Ceiling: 15K’ Radius: 68... FTAC12117P AAI CORP.-U.S.ARMY U.S.NAVY USMC RQ-7B SHADOW UAV available in 1/72nd 1/48th ... FTAC12117P AAI CORP.-U.S.ARMY, U.S.NAVY, USMC RQ-7B SHADOW UAV available in 1/72nd, 1/48th, ... An RQ-7B shadow 200 Tactical UAV and it's launch vehicle. Credit: AAI. by Staff Writers San Diego CA... An RQ-7B shadow 200 Tactical UAV and it's launch vehicle. Credit: AAI. by Staff Writers San Diego CA... Taktyczne systemy bezzałogowe Textron Systems (AAI) Shadow 200 są przeznaczone do prowadzenia... Taktyczne systemy bezzałogowe Textron Systems (AAI) Shadow 200 są przeznaczone do prowadzenia... Разработчик: AAI Разработчик: AAI Shadow w. 56SBCT (click to view full) Oct 4/10: AAI Corp. in Hunt Valley MD received a $70.7... Shadow w. 56SBCT (click to view full) Oct 4/10: AAI Corp. in Hunt Valley, MD received a $70.7... RQ-7A RQ-7A This RQ-7B Shadow displayed here at the AUSA 2010 exhibition depicts typical external carraige... This RQ-7B Shadow displayed here at the AUSA 2010 exhibition depicts typical external carraige... RQ-7 in Iraq (click to view larger) Reports indicate that Iraq is operating ScanEagle UAVs to help... RQ-7 in Iraq (click to view larger) Reports indicate that Iraq is operating ScanEagle UAVs , to help... RQ-40Z : ÃÊÀü¼¾¼­°æº¸±â 1. »ç¿ëCPU : ATMEL 2051 2. »ç¿ëÀü¿ø : +9VDC ÀÌ»ó ¾Æ´äÅÍ 3. IO¼ö : 8°³ 4... RQ-40Z : ÃÊÀü¼¾¼­°æº¸±â 1. »ç¿ëCPU : ATMEL 2051 2. »ç¿ëÀü¿ø : +9VDC ÀÌ»ó ¾Æ´äÅÍ 3. IO¼ö : 8°³ 4... Áèòâû ìåæäó ëþäìè è íåæèòèåé î÷åíü çðåëèùíûå ñîáûòèÿ Áèòâû ìåæäó ëþäìè è íåæèòèåé î÷åíü çðåëèùíûå ñîáûòèÿ Êëàí ×åðíîé Áàøíè Êëàí ×åðíîé Áàøíè Shadow 200 in Iraq (click to view full) 4. Unmanned Aircraft System Shadow 200 Communications Relay... Shadow 200 in Iraq (click to view full) 4. Unmanned Aircraft System Shadow 200 Communications Relay... Командование ВМС США назвало финалистов тендера на поставку беспилотных летательных аппаратов... Командование ВМС США назвало финалистов тендера на поставку беспилотных летательных аппаратов,... Arming the Shadows The UAV weaponization trend does not stop at the Predator and Reaper. After the... Arming the Shadows The UAV weaponization trend does not stop at the Predator and Reaper. After the... Learn more. Our Projects Air helicopters jets ... Land tanks automobiles ... Sea Communications... Learn more. Our Projects Air helicopters, jets ... Land tanks, automobiles ... Sea Communications... Arming the Shadows The UAV weaponization trend does not stop at the Predator and Reaper. After the... Arming the Shadows The UAV weaponization trend does not stop at the Predator and Reaper. After the...
Advanced Search